“Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” – δηλώσεις και υποχρεώσεις ωφελούμενων, προκαταβολή & εκταμίευση δανείου

//“Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” – δηλώσεις και υποχρεώσεις ωφελούμενων, προκαταβολή & εκταμίευση δανείου

“Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” – δηλώσεις και υποχρεώσεις ωφελούμενων, προκαταβολή & εκταμίευση δανείου

Σε συνέχεια της τροποποίησης του νέου προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II” (βλ. σχετικό άρθρο εδώ), σας παρουσιάζουμε τις δηλώσεις και υποχρεώσεις ωφελούμενων, προκαταβολή & εκταμίευση δανείου, όπως αυτές κατγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του ΕΤΕΑΝ και των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη δανειακή σύμβαση με τον ωφελούμενο πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα οι κάτωθι όροι:

Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

1. Έχω μελετήσει και αποδέχομαι του όρους του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ, όπως περιγράφονται στον Οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος , ΚΥΑ …….. (θα αναγραφεί ο αριθμός της ΚΥΑ, που πρόκειται να εκδοθεί).

2. Έχω κατανοήσει και αποδέχομαι το όφελος από την υπαγωγή μου στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον», το οποίο συνίσταται:

Α’ Κατηγορία Κινήτρων : Ατομικό εισόδημα έως 10.000€ και Οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 60% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρητών, , καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) στην επιδότηση των τόκων του δανείου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.»

Β’ Κατηγορία Κινήτρων: Ατομικό εισόδημα από 10.000€ έως 15.000€ και Οικογενειακό από 20.000 έως 25.000€

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 50% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρητών καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) στην επιδότηση των τόκων του δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.»

Γ’ Κατηγορία Κινήτρων: Ατομικό εισόδημα από 15.000 έως 20.000€ και Οικογενειακό από 25.000 έως 30.000€

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 40% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρητών καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) στην επιδότηση των τόκων του δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.»

Δ’ Κατηγορία Κινήτρων: Ατομικό εισόδημα από 20.000 έως 25.000€ και Οικογενειακό από 30.000 έως 35.000€

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 35% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρητών, καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) στην επιδότηση των τόκων του δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.»

Ε’ Κατηγορία Κινήτρων: Ατομικό εισόδημα από 25.000 έως 30.000€ και Οικογενειακό από 35.000 έως 40.000€

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 30% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 50% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρητών, καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) στην επιδότηση των τόκων του δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.»

ΣΤ’ Κατηγορία Κινήτρων: Ατομικό εισόδημα από 30.000 έως 35.000€ και Οικογενειακό από 40.000 έως 45.000€

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 25% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 50% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρητών, καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) στην επιδότηση των τόκων του δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.»

Ζ’ Κατηγορία Κινήτρων: Ατομικό εισόδημα από 35.000 έως 40.000€ και Οικογενειακό από 45.000 έως 50.000€

α) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρητών καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου β) στο επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και γ) στην επιδότηση των τόκων του δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.»

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

1. Ο Ωφελούμενος αναλαμβάνει να διευκολύνει με κάθε πρόσφορο και ενδεδειγμένο τρόπο τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων κοινοτικών ή εθνικών οργάνων, μετά από προηγούμενη συνεννόηση για τον χρόνο ελέγχου, παρέχοντας τα ζητούμενα από αυτά στοιχεία και πληροφορίες.

2. Ο Ωφελούμενος αναλαμβάνει να διατηρεί το έργο (τις παρεμβάσεις) για πέντε έτη από την ολοκλήρωσή του και να απέχει από κάθε ενέργεια αντίθετη προς τούτο. Επίσης υποχρεούται να τηρεί για το ίδιο χρονικό διάστημα το φυσικό φάκελο του έργου (παραστατικά, πιστοποιητικά και άλλα έντυπα του Προγράμματος)

3. Ο Ωφελούμενος αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του, να τηρεί τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ενδεικτικά διατάξεις πολεοδομικής νομοθεσίας, νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης, κλπ και όπου απαιτείται να λαμβάνει τις απαραίτητες εγκρίσεις.

4. Ο Ωφελούμενος υποχρεούται να τηρεί τους όρους της απόφασης υπαγωγής του στο Πρόγραμμα και τους όρους της δανειακής σύμβασης σε αντίθετη δε περίπτωση θα επέρχονται εναντίον του οι ακόλουθες κατά περίπτωση συνέπειες:

4.1. Σε περίπτωση που έχει εκταμιευθεί η προκαταβολή του δανείου και ο Ωφελούμενος δεν υλοποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, καθώς και στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του έργου και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εκταμίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ενεργειακού στόχου, θα ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, θα καταγγέλλεται η δανειακή σύμβαση από την Τράπεζα, το δάνειο θα καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και ο Ωφελούμενος θα υποχρεούται να αποδώσει όλα τα ωφελήματα του Προγράμματος που του έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον ΙΙ»

4.2. Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των Κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον ΙΙ»

4.3. Σε περίπτωση μη πληρωμής εκ μέρους του Ωφελούμενου τριών συναπτών καταβλητέων δόσεων του δανείου, περιλαμβανομένης της εισφοράς του ν. 128/75, θα διακόπτεται οριστικά η επιδότηση των τόκων από το Ταμείο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ και θα υποχρεούται ο Ωφελούμενος στην καταβολή τους, από δικά του διαθέσιμα.

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, υποχρεούται ο Ωφελούμενος να επιστρέψει να κίνητρα που έλαβε από το Πρόγραμμα λόγω υπαγωγής του.

3.7. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Α. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί κατά μέγιστο στο ΧΧ% του ύψους του δανείου. Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται εντός Χ εβδομάδας από την καταβολή της συμμετοχής των χρημάτων του Ταμείου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ’ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του Ωφελούμενου.

Η Προκαταβολή είναι έντοκη, οι τόκοι βαρύνουν τον Ωφελούμενο και εφόσον μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου κριθεί ότι δικαιούται των Κινήτρων του Προγράμματος, το αντίστοιχο ποσό τόκων που έχει καταβάλει ο Ωφελούμενος θα πιστωθεί στον καταθετικό του λογαριασμό με ευθύνη της Τράπεζας και μετά από έλεγχο και έγκριση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ από τα διαθέσιμα του Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ

Το ποσό της Προκαταβολής δεν αποδίδεται στον Ωφελούμενο, αλλά χρησιμεύει για να πληρωθούν τυχόν προκαταβολές που ζητούν οι Προμηθευτές του Ωφελούμενου. Οι πληρωμές γίνονται κατ’ εξουσιοδότηση του Ωφελούμενου και με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του προμηθευτή στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα.

Η Τράπεζα συνεπώς, οφείλει να προβεί στην εκταμίευση της προκαταβολής δανείου και στην απόδοσή της στους προμηθευτές, εντός Χ εβδομάδας από την ημερομηνία που αποδοθεί η συμμετοχή του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» στον Λογαριασμό Κεφαλαίων.

Β. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματοςΧΧ (Χ) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής, αφού πρώτα προηγηθεί επανέλεγχος στο αρχείο της Τειρεσίας Α.Ε. και δεν προκύψει η υποβολή από τον δανειολήπτη αίτησης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων βάσει του Ν. 3869/2010, είτε ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, είτε ακόμη και κατά το προδικαστικό στάδιο της προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του και υπό την προϋπόθεση να υφίσταται καταβεβλημένο στο Λογαριασμό Κεφαλαίων Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ που τηρείται στην Τράπεζα, το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του στο προς εκταμίευση υπόλοιπο του δανείου.

Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης μπορεί να χορηγείται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, μόνο με τεκμηρίωση από τον Ωφελούμενο ή/και τον Προμηθευτή σοβαρών λόγων αδυναμίας ολοκλήρωσης των εργασιών και για μέγιστο χρονικό διάστημα ΧΧ (ΧΧ) μηνών.

Το υπόλοιπο ποσό δανείου εκταμιεύεται κατά τα ανωτέρω αποκλειστικά για την εξόφληση των επιλέξιμων δαπανών, δηλαδή των δαπανών που αφορούν τις παρεμβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν καταβεβλημένων από τον Ωφελούμενο ασφαλιστικών εισφορών.

Η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου καθώς και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ΧΧ (Χ) μήνα από την ημερομηνία παραλαβής των απαιτούμενων δικαιολογητικών πιστοποίησης από τον τον Δικαιούχο.

3.8. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, επισυνάπτει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του Παραρτήματος V ή VI του Προγράμματος, κατά περίπτωση, και υποβάλλει τη σχετική δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος.

β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο. Με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνεται, βάσει των υποβαλλόμενων παραστατικών δαπανών, ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός.

γ) Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού της προηγούμενης παραγράφου β) ανά Ωφελούμενο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους κοινόχρηστων παρεμβάσεων που έχει καταγραφεί στο έντυπο επιμερισμού κόστους.

δ) Ο Δικαιούχος εφόσον διαπιστώσει την εξόφληση των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση.

ε) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου για όσους έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών.

στ) Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της ανωτέρω παραγράφου ε) χρησιμοποιούνται και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους.

η) Στην περίπτωση πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον Ωφελούμενο, ήτοι αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή, αμοιβή για τυχόν μελέτες και καταβεβλημένες ασφαλιστικές εισφορές, που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στον εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο οποίος το κατανέμει στους ιδιοκτήτες.

θ) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καταβάλλει το επιλέξιμο ποσό της αμοιβής του συμβούλου έργου για την εξόφληση του επί πιστώσει παραστατικού δαπάνης.

Για την πιστοποίηση πληρωμής επιλέξιμης δαπάνης προς τον Προμηθευτή απαιτείται τουλάχιστον αντίγραφο του παραστατικού της Τράπεζας στο οποίο φαίνεται η μεταφορά χρημάτων, τα στοιχεία των λογαριασμών και η αιτιολογία (εξόφληση τιμολογίου επί πιστώσει …/….).

– Όλες οι εταιρείες-Προμηθευτές του Ωφελούμενου για τις δαπάνες του προγράμματος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. στο σχετικό προς εξόφληση παραστατικό θα αναγράφεται δήλωση γνωστοποίησης του τραπεζικού του λογαριασμού, προς Τράπεζα και ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και κάθε αρμόδια αρχή εμπλεκομένη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οικον ΙΙ» καθώς και εξουσιοδότηση προς τις παραπάνω να αιτηθούν και να λάβουν στο όνομα και για λογαριασμό του, γνώση των κινήσεων του λογαριασμού που αφορούν στην εξόφληση του παραστατικού. Σε περίπτωση που οι πιστώσεις γίνονται σε προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι εταιρείες-Προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες.

– Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών το απαιτούμενο παραστατικό (π.χ απόδειξη, προτιμολόγιο (Proforma Invoice)).

– Για παραστατικά που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους, κατά περίπτωση.

– Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, επισυνάπτει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος τη σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις ανά διαμέρισμα

Δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιλεξιμότητα των δαπανών:

– Πληρωμές που διενεργεί ο ίδιος ο Ωφελούμενος με εξαίρεση την πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών και την καταβολή ιδίων κεφαλαίων (όλων όμως μέσω τραπεζικού συστήματος).
– Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας, ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα.
– Η εξόφληση δαπανών με μετρητά ή με τη χρήση επιταγών τρίτων.
– Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστατικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα «Εξοικονόμηση κατ” οίκον» και «Εξοικονόμηση κατ” οίκον ΙΙ»   δείτε: Επιχειρησιακό-σχέδιο-συμφωνίας-μεταξύ-του-ΕΤΕΑΝ-και-των-τραπεζών, Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ” Οίκον» στην πράξη*ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’Οίκον». Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας εδώ για οποιαδήποτε απορία σας.

By | 2022-12-09T10:05:38+02:00 13 Σεπτεμβρίου, 2017|ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” – δηλώσεις και υποχρεώσεις ωφελούμενων, προκαταβολή & εκταμίευση δανείου
Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.