Εξοικονομώ για το τουρισμό

Εξοικονομώ για το τουρισμό

Εξοικονομώ για τον τουρισμό

Ειδικό πρόγραμμα για την στήριξη του τουρισμού

Α

ρχές Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το ειδικό πρόγραμμα Εξοικονομώ για τον τουρισμό, προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ, το οποίο θα στηρίξει ξενοδοχεία και καταλύματα παντός τύπου με στόχο τη βιώσιμη πορεία τους μετά από μία δύσκολη χρονιά που καθορίστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού και η οποία έπληξε σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο του τουρισμού. Η βοήθεια θα είναι ανάλογη του μεγέθους της επιχείρησης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση του τουριστικού κλάδου και η αναβάθμιση των τουριστικών κα-ταλυμάτων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, που θα έχουν αυξημένο βαθμό ενεργειακής αυτονομίας μέσω «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης, παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, δεδομένου ότι στα ελληνικά νησιά, όπου οι αποστάσεις είναι μικρές, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Τι δείχνουν τα στοιχεία και τι επιδοτείται:

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το κτιριακό δυναμικό των τουριστικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε περίπου 10.000 ξενοδοχεία, που διαθέτουν 800.000 κλίνες. Εκτιμάται, δε, ότι οι ενεργειακές ανάγκες των ξενοδοχείων ανέρχονται σε 540 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σε 600 έως 2.000 ευρώ ανά δωμάτιο. Την ίδια στιγμή, οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανέρχονται σε περίπου 160 κιλά CO2/τετραγωνικό μέτρο, ποσότητα που ισοδυναμεί με περίπου 10 τόνους CO2 ανά δωμάτιο. Υπολογίζεται, επίσης, ότι η θέρμανση χώρων και νερού αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας και το 40% της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης ενός τυπικού ελληνικού ξενοδοχείου, ενώ ο φωτισμός αντιπροσωπεύει το 8% της κατανάλωσης ενέργειας και το 21% της ενεργειακής δαπάνης.

Οι δράσεις της πρότασης του υπουργείου Τουρισμού για την αξιοποίηση των κονδυλίων, τα οποία σε πρώτη φάση δεν θα ξεπεράσουν τα 480 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης εντάσσονται στον άξονα ανάπτυξης «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας» και έχουν ως στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση μηχανισμών χρηματοδότησης επιχειρήσεων και διευκόλυνσης της εξωστρέφειας. Οι εν λόγω δράσεις, εκτός από τους πόρους που θα δοθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα κινητοποιήσουν και κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα. Στους 4 άξονες χρηματοδότησης που εμπεριέχει η πρόταση του υπουργείου Τουρισμού είναι και η «Ιδρυση, αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων». Το πρόγραμμα ενίσχυσης των τουριστικών καταλυμάτων αφορά την ανάπτυξη νέων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και την αναβάθμιση και τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό υφιστάμενων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει δράσεις στους άξονες της πράσινης οικονομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διευκόλυνσης της προσβασιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνονται:

  1. η προώθηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης των τουριστικών καταλυμάτων και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
  2. η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού αποτυπώματος των υποδομών,
  3. η ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών φιλοξενίας και η πιστοποίηση κατά τα ενδεδειγμένα σχετικά πρότυπα ποιότητας (ενδεικτικά Green Key, Eco Label), με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
  4. Επίσης, εντάσσονται η αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και ρυπογόνου όχλησης με καινοτόμες υπηρεσίες μεταφοράς και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης.

Εξοικονομώ για τον τουρισμό σε 2 φάσεις:

Απάντηση στην ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τον προγραμματισμό του προγράμματος “Εξοικονομώ” για τη στήριξη του τουρισμού, έδωσε το Υπουργείο Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ), το πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δυο φάσεις. Στην 1η φάση, οι δικαιούχοι θα είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (τουριστικά καταλύματα), με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη. Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis. Στη 2η φάση, και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι, δικαιούχοι θα αποτελούν μόνο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και η υλοποίηση του προγράμματος θα ακολουθήσει τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Κ.651/2014).

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απάντησης:

Θέμα: Απάντηση στην υπ’ αριθ. 3729/01.02.2021 Ερώτηση των σαράντα ένα (41) βουλευτών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, με θέμα: «Ποιος είναι ο προγραμματισμός του προγράμματος “Εξοικονομώ’’ για τη στήριξη του τουρισμού;» (Α.Π.Γρ.Ν. & Κ.Θ. 568/01.02.2021)

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. (εισερχόμενο) ΕΔΕΤΤ 148/03.02.2021

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) έχει ως αποστολή, την υποστήριξη των υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Τουρισμού στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών του τομέα Τουρισμού, με την προοπτική της εξασφάλισης της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των πολιτικών από τα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Το Υπουργείο Τουρισμού δεν διαθέτει δικό του επιχειρησιακό πρόγραμμα για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και καλείται να προωθήσει τις προτάσεις του, στα αντίστοιχα περιφερειακά και τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ επιδιώκοντας τη χρηματοδότησή τους από τους αντίστοιχους άξονες προτεραιότητας.

Ως εκ τούτου, σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Επενδύσεων & Ανάπτυξης, σχεδιάζει το πρόγραμμα Εξοικονομώ για τα τουριστικά καταλύματα. Η δράση θα προκηρυχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κτιριακού αποθέματος επαγγελματικής χρήσης καθώς και η επίτευξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δυο φάσεις. Στην 1η φάση, οι δικαιούχοι θα είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (τουριστικά καταλύματα), με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη. Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis.

Στη 2η φάση, και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι, δικαιούχοι θα αποτελούν μόνο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και η υλοποίηση του προγράμματος θα ακολουθήσει τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Κ.651/2014).

By | 2021-03-30T10:32:52+03:00 30 Μαρτίου, 2021|ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξοικονομώ για το τουρισμό
Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.