Εξοικονόμηση κατ οίκον: Υποχρεώσεις ωφελούμενων

/, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/Εξοικονόμηση κατ οίκον: Υποχρεώσεις ωφελούμενων

Εξοικονόμηση κατ οίκον: Υποχρεώσεις ωφελούμενων

Μετά το Πρόγραμμα τι;

Υποχρεώσεις ωφελούμενων και κυρώσεις.

Τ

ο Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς και εσείς απολαμβάνετε τα οφέλη! Μεταξύ μας … καλά κάνετε! Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος σας! Μένει όμως κάτι ακόμη…. Μία σύντομη υπενθύμιση για τις υποχρεώσεις σας καθώς και για τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Αφού έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το Πρόγραμμα εσείς ως ωφελούμενος, οφείλετε πλέον:

  • Να τηρείτε τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα, σε περίπτωση που έχετε υπογράψει δανειακή σύμβαση.

  • Να δεχθείτε προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί.

  • Να διατηρήσετε το έργο για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελική εκταμίευση του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και να μην μεταβάλλετε ουσιαστικά τις υλοποιημένες παρεμβάσεις και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλοίωση των στόχων υλοποίησής τους.

  • Να τηρείτε και να ενημερώνετε το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον Ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και για τις περιπτώσεις ενοικίασης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα.

  • Να θέτετε στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και για όσο χρόνο υποχρεούστε για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου, στο Δικαιούχο του Προγράμματος, στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, στην ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ, στην EY Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Αρχή Πιστοποίησης), στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας υπενθυμίζω ότι έχετε ήδη αποδεχθεί ηλεκτρονικά τις ανωτέρω υποχρεώσεις σας, βάσει του περιεχομένου της δήλωσης του Παραρτήματος V-Α και V-B. Η ανωτέρω αποδοχή επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και η διαπίστωση ότι το περιεχόμενο της δεν είναι αληθές ή ότι δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προβλεπόμενων από το Νόμο συνεπειών (Ν. 1599/1986), μπορεί να οδηγήσει και σε ανάκληση της σχετικής απόφασης υπαγωγής κατά το μέρος που αφορά στο έργο του Ωφελούμενου και επιστροφή των ενισχύσεων πλέον των τόκων.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος των Ωφελουμένων υποχρεούται να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος αποδέχεται ηλεκτρονικά τις υποχρεώσεις του βάσει του περιεχομένου της δήλωσης του Παραρτήματος V-B.

Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων για την καταβολή των ωφελημάτων του προγράμματος στο τελικό στάδιο, διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.

Σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος εκδίδεται από το Δικαιούχο απόφαση ανάκλησης υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγεται τη μη χορήγηση των κινήτρων και την ανάκτηση των όποιων ενισχύσεων έχουν ήδη χορηγηθεί, στην περίπτωση λήψης δανείου. Ειδικότερα, η δανειακή σύμβαση δεν θα διέπεται πλέον από τους όρους του Προγράμματος, επισύροντας τις συνέπειες που προβλέπονται στους όρους αυτής (διάρκεια, τοκοχρεωλυτικές δόσεις, επιτόκιο, κλπ). Η απόφαση ανάκλησης υπαγωγής κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον Ωφελούμενο, στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση / τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και συνακόλουθα για τη δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση των κινήτρων του Ωφελούμενου από τις αρμόδιες Αρχές (πλέον τόκων σε περίπτωση κρατικής ενίσχυσης) ή την αναπροσαρμογή αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή και μετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, οι οποίοι πλέον βαραίνουν τον Ωφελούμενο.

Η καταγγελία της δανειακής σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, δεν ανακτώνται τα καταβληθέντα έως το σημείο αυτό κίνητρα του προγράμματος άμεσης ενίσχυσης καθώς και οι καταβληθέντες επιδοτούμενοι τόκοι.

Σε όλες τις περιπτώσεις ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, οι Ωφελούμενοι δύναται να ασκήσουν την προβλεπόμενη στον Οδηγό Εφαρμογής ένσταση.

Ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε τα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου σας, τους μειωμένους λογαριασμούς και μία βελτιωμένη ποιότητα ζωής! Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε διευκρίνηση στα παραπάνω μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Μείνετε συντονισμένοι!

By | 2020-05-26T21:56:52+03:00 26 Μαΐου, 2020|ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξοικονόμηση κατ οίκον: Υποχρεώσεις ωφελούμενων
Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.