Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

/, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Με τον όρο Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα αναφερόμαστε στα συστήματα εκείνα τα οποία είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο της ΔΕΗ και με τα οποία ο επενδυτής παράγει ηλεκτρική ενέργεια την οποία πουλά απευθείας στη ΔΕΗ έναντι μιας συγκεκριμένης τιμής που ορίζει το κράτος. Το Πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη είναι το πολύ γνωστό σε όλους “Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος έως 10kWp σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις”.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η αποζημίωση ανά kWH που ορίζει το κράτος έως αυτήν την ώρα.

tarrifes

Για παράδειγμα, ένα φβ σύστημα των 10kWp το οποίο παράγει στην Ελλάδα ετησίως περίπου 16000kWH θα αποζημιώνει τον επενδυτή με 1840€ ετησίως! (Αύγουστος 2015: 0,115€/kWH)

Μετά τον Ιανουάριο 2015 που τέθηκε σε ισχύ η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό, το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις συμφέρει περισσότερο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ αλλά δεν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα σε ένα εξοχικό.

Ας δούμε πιο αναλυτικά τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία:

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά όλη την επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των ΦΒ συστημάτων ανά εγκατάσταση ορίζεται για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα Νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 kWp.

Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθερών φβ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων και κυρίως σε δώματα και στέγες, νομίμως υφισταμένων κτιρίων, σε στέγαστρα, στις όψεις και την κύρια όψη του κτιρίου και σε χώρους βοηθητικής χρήσης (όπως αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κλπ), καθώς και σε σκίαστρα. Η ανωτέρω εγκατάσταση των φβ συστημάτων επιτρέπεται εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του ΝΟΚ και σε ειδικότερους όρους δόμησης που ισχύουν για την περιοχή.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των ΦΒ συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συναίνεσης του επικαρπωτή, του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα και τα οποία χρησιμοποιούν το κτίριο ως κατοικία τους ή ως στέγαση της δραστηριότητάς τους.

Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνον ΦΒ συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής ρεύματος Χαμηλής Τάσης στο όνομα του κυρίου του ΦΒ συστήματος (φυσικού/νομικού προσώπου) στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, όταν το κτίριο επί του οποίου εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα χρησιμοποιείται ως κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με την ΚΥΑ είναι, μέρος των θερμικών αναγκών του σε ζεστό νερό να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών, κ.λπ.). Επίσης το έργο της εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος να μην έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ).

Η διαδικασία σύνδεσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος είναι απλή και την αναλαμβάνουμε πλήρως εμείς. Αρχικά, απαιτείται η συγκέντρωση των δικαιολογητικών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομμίσει ο επενδυτής είναι τα εξής:

 1. οικοδομική άδεια,

 2. τίτλοι ιδιοκτησίας,

 3. τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεωτικά εξοφλημένος ή τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχετε μπει σε καθεστώς ρύθμισης,

 4. υπεύθυνες δηλώσεις των οποίων το κείμενο θα έχουμε συμπληρώσει εμείς για εσάς,

 5. έγγραφη άδεια συνιδιοκτητών και

 6. κάτοψη δώματος ή στέγης ή εδάφους.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι έγγραφα (τεχνικές εκθέσεις, ηλεκτρολογικά σχέδια, σχέδια τοποθέτησης του φβ συστήματος, υπεύθυνες δηλώσεις, τεχνικά φυλλάδια κ.λπ.) που αφορούν τον εγκαταστάτη του φβ συστήματος δηλαδή εμάς και σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να σας απασχολούν.

Αφού λοιπόν συγκεντρώσουμε όλα τα δικαιολογητικά η διαδικασία σύνδεσης έχει ως εξής:

 1. κατάθεση αίτησης στην αρμόδια μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σας,

 2. αποστολή στον επενδυτή από τον ΔΕΔΔΗΕ της προσφοράς και των όρων σύνδεσης,

 3. πληρωμή του ποσού της προσφοράς σύνδεσης,

 4. υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης,

 5. υπογραφή της συμβασης συμψηφισμού,

 6. κατασκευή του φβ συστήματος και

 7. σύνδεση και ενεργοποίηση του φβ συστήματος με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Συνοπτικά, ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον αιτούντα. Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για διάστημα τριών (3) μηνών. Ο επενδυτής εντός των τριών αυτών μηνών οφείλει να πληρώσει το κόστος των έργων σύνδεσης που περιγράφονται στην προσφορά σύνδεσης. Έπειτα, καταθέτει αίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού, διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται σε διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του κυρίου του φβ συστήματος έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος. Στη συνέχεια, κατασκευάζουμε το φβ σύστημα και τελικά, καταθέτουμε αίτημα ενεργοποίησης.

Το κόστος των έργων σύνδεσης ανέρχεται σε 800 € πλέον ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που η απόσταση του ακινήτου επί του οποίου τοποθετείται το ΦΒ σύστημα από την έδρα της μονάδας είναι σχετικά μικρή και δεν απαιτείται η αντικατάσταση του καλωδίου παροχής, ή 1000 € πλέον ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που είτε η πιο πάνω απόσταση είναι μεγαλύτερη, είτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου παροχής. Τα ανωτέρω κόστη είναι τα τυπικά κόστη σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, πέραν της αντικατάστασης του καλωδίου παροχής.

Στην περίπτωση του Ειδικού Προγράμματος εγκατάσταστασης φβ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται, δηλ. εφαρμόζεται ο ίδιος κύκλος καταμέτρησης με αυτόν της καταναλισκόμενης ενέργειας. Η πληρωμή όμως της παραγόμενης ενέργειας γίνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος (και όχι στον έναντι λογαριασμό). Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση. Η πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια ΦΒ συστήματος εμφανίζεται στο λογαριασμό ρεύματος του κυρίου του ΦΒ συστήματος. Ουσιαστικά ο λογαριασμός ρεύματος επέχει θέση τιμολογίου αγοράς. Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κυρίου του ΦΒ συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος.

Το φβ σύστημα συνδέεται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης κάνοντας χρήση της ίδιας παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις του κτιρίου, σύμφωνα με το σχήμα που ακολουθεί:

eiktariff

Με αυτό τον τρόπο η μέτρηση της παραγόμενης από το ΦΒ σύστημα ενέργειας και η μέτρηση της ενέργειας που καταναλίσκεται από την εγκατάσταση συσχετίζονται και κατ’ ουσία συνιστούν ενιαίο σύνολο και για το λόγο αυτό η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής της ιδιοκτησίας του κυρίου του ΦΒ συστήματος. H μικρή ισχύς των ΦΒ συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του συστήματος, θεωρώντας κατ’ ουσία τον τελευταίο ως «οιονεί» αυτοπαραγωγό και για το λόγο αυτό δόθηκε υψηλή τιμή και απαλλαγή από φορολόγηση του εισοδήματος από την πώληση της ενέργειας του ΦΒ συστήματος.

Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του Ειδικού Προγράμματος, παρατηρήσαμε διάφορες κατασκευές φωτοβολταϊκών έργων οι οποίες ήταν κάθετα αντίθετες με την κείμενη Πολεοδομική Νομοθεσία. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή για τη νομιμότητα των κατασκευών διότι η ευθύνη επιβαρύνει εξίσου τον επενδυτή και τον εγκαταστάτη. Θα σας παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα παράνομων κατασκευών για να γίνουμε περισσότερο κατανοητοί:

 1. Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος τα φβ συστήματα τοποθετούνται σε σταθερά και συγκεκριμένα σημεία των κτιρίων. Στις πέργκολες δεν επιτρέπεται η επικάλυψη από οποιοδήποτε υλικό μόνιμο ή προσωρινό.

 2. Σε βοηθητικούς χώρους κατοικιών όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, εφόσον αποτελούν παράρτημα ή και παρακολούθημα της κατοικίας και υφίστανται νόμιμα, μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα στις στέγες τους, το οποίο θα συνδεθεί στην ενεργό παροχή της κατοικίας.

 3. Σε αγροτικές αποθήκες, στις οποίες λαμβάνει χώρα επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. συλλογή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων) και ο αγρότης υπάγεται για τη δραστηριότητα του αυτή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ως επιτηδευματίας, μπορεί να εγκατασταθεί φβ σύστημα του Ειδικού Προγράμματος. Εάν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών δεν μπορεί το ΦΒ σύστημα να ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μόνο οι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θεωρούνται επιτηδευματίες.

 4. Η εγκατάσταση φβ συστημάτων πάνω σε κτίρια, επιτρέπεται εφόσον γίνεται στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφιστάμενου κτιρίου. H τοποθέτηση των ανωτέρω συστημάτων επιτρέπεται επίσης σε κτίρια στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία νομιμοποίησής τους. Για την εγκατάσταση φβ συστήματος σε αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής του κτίσματος ή της κατασκευής στις εν λόγω διατάξεις του Νόμου 4014/2011 από τα Γραφεία Δόμησης (ΔΟΚΚ 14364/3-4-2012). Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη σύνδεσης του κτιρίου με τα κοινωφελή δίκτυα, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση κριτήριο ή αποδεικτικό στοιχείο νομιμότητας.

 5. Σε παλαιά κτίσματα προ του 1955 για τα οποία δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, το οικείο Γραφείο Δόμησης χορηγεί βεβαίωση που πιστοποιεί ότι υφίστανται νόμιμα, οπότε είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φβ συστημάτων σε αυτά.

 6. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φβ συστήματος σε στέγη κτιρίου με τοποθέτηση στηριγμάτων. Για εγκατάσταση φβ συστήματος σε στέγη, η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνεται εντός του όγκου της στέγης και ακολουθώντας την κλίση της, ώστε να εξασφαλίζεται η αισθητική εικόνα του κτιρίου. Για παράδειγμα:

  stegi1

 7. Είναι δυνατή η εγκατάσταση ΦΒ συστήματος στο δώμα (υπαίθριο χώρο-ταράτσα) του κτιρίου με τοποθέτηση στηριγμάτων για καλύτερη απόδοση υπό προϋποθέσεις: πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, επιτρέπεται τοποθέτηση ΦΒ πανέλων μόνο σε οριζόντια θέση. Διευκρινίζεται ότι η τοποθέτηση φβ συστημάτων δεν είναι επιτρεπτή πάνω σε πέργκολες καθώς και σε στηρίγματα κατά τρόπο που να δημιουργείται στεγασμένος χώρος. Για παράδειγμα:

epitr1epitr3Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ προκειμένου να έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας για να κάνουμε δωρεάν αυτοψία στο χώρο σας και να σας δώσουμε συγκεκριμένη προσφορά χωρίς κανένα κόστος και καμία δέσμευση!

 

Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.