Διαδικασία σύνδεσης αυτοπαραγωγού & παραδείγματα εφαρμογής

/, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/Διαδικασία σύνδεσης αυτοπαραγωγού & παραδείγματα εφαρμογής

Διαδικασία σύνδεσης αυτοπαραγωγού & παραδείγματα εφαρμογής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η διαδικασία σύνδεσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος από αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό είναι απλή και την αναλαμβάνουμε πλήρως εμείς. Αρχικά, απαιτείται η συγκέντρωση των δικαιολογητικών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομμίσει ο αυτοπαραγωγός είναι τα εξής:

 1. οικοδομική άδεια,

 2. τίτλοι ιδιοκτησίας,

 3. τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεωτικά εξοφλημένος ή τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχετε μπει σε καθεστώς ρύθμισης,

 4. υπεύθυνες δηλώσεις των οποίων το κείμενο θα έχουμε συμπληρώσει εμείς για εσάς,

 5. έγγραφη άδεια συνιδιοκτητών και

 6. κάτοψη δώματος ή στέγης ή εδάφους.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι έγγραφα (τεχνικές εκθέσεις, ηλεκτρολογικά σχέδια, σχέδια τοποθέτησης του φβ συστήματος, υπεύθυνες δηλώσεις, τεχνικά φυλλάδια κ.λπ.) που αφορούν τον εγκαταστάτη του φβ συστήματος δηλαδή εμάς και σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να σας απασχολούν.

Αφού λοιπόν συγκεντρώσουμε όλα τα δικαιολογητικά η διαδικασία σύνδεσης έχει ως εξής:

 1. κατάθεση αίτησης στην αρμόδια μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σας,

 2. αποστολή στον αυτοπαραγωγό από τον ΔΕΔΔΗΕ της προσφοράς και των όρων σύνδεσης,

 3. πληρωμή του ποσού της προσφοράς σύνδεσης,

 4. υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης,

 5. υπογραφή της συμβασης συμψηφισμού,

 6. κατασκευή του φβ συστήματος και

 7. σύνδεση και ενεργοποίηση του φβ συστήματος με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Συνοπτικά, ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον αιτούντα. Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για διάστημα τριών (3) μηνών. Ο αυτοπαραγωγός εντός των τριών αυτών μηνών οφείλει να πληρώσει το κόστος των έργων σύνδεσης που περιγράφονται στην προσφορά σύνδεσης. Έπειτα, καταθέτει αίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού, διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται σε διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Στη συνέχεια, κατασκευάζουμε το φβ σύστημακαι τελικά, καταθέτουμε αίτημα ενεργοποίησης.

Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτούνται επιπλέον έργα δικτύου για τη σύνδεση, το κόστος των όρων σύνδεσης διαμορφώνεται ως εξής:

→ για ισχύ φβ συστήματος μέχρι 55 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 300 €, εφόσον δεν απαιτείται η αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή κατανάλωσης, άλλως η σύνδεση θα κοστίζει 370 €, προκειμένου για μονοφασικές παροχές ή 390 € προκειμένου για τριφασικές παροχές.

→ για ισχύ φβ συστήματος άνω των 55 kWp και μέχρι 100 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 450 €.

Αφού λοιπόν το φωτοβολταϊκό μας σύστημα έχει επιτυχώς συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ, ας δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο καταμέτρησης και εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας στη διάρκεια του έτους:

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του φβ συστήματος, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Η ΔΕΗ πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει η ΔΕΗ, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου. Ο αυτοπαραγωγός χρεώνεται τη διαφορά Απορροφώμενης (Α) – Εγχεόμενη (Ε) ενέργεια εφόσον είναι θετική (αν είναι αρνητική δεν χρεώνεται – το περίσσευμα το διοχετεύει στο δίκτυο).

pinakas

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:
→ Η χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
→ Το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (χρέωση ενέργειας) υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
→ Η χρέωση για ΥΚΩ υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

Για το συγκεκριμένο προφίλ κατανάλωσης που περιγράφει ο παραπάνω πίνακας, και με βάση όσα έχουμε αναφέρει, καθώς και με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια της ΔΕΗ (Απριλίου 2015), η τιμή συμψηφισμού για τον συγκεκριμένο οικιακό καταναλωτή διαμορφώνεται ενδεικτικά ως εξής:

Untitled4

Αντιστοίχως στα εμπορικά τιμολόγια η τιμή συμψηφισμού διαμορφώνεται στα 0,09-0,13 €/kWh περίπου (ανάλογα με το τιμολόγιο στο οποίο υπάγεται κανείς), ενώ για τα αγροτικά τιμολόγια κοντά στα 0,07 €/kWh.

Η ακριβής τιμή συμψηφισμού εξαρτάται, εκτός από την κατηγορία τιμολογίου που υπάγεται κανείς, και από το προφίλ της κατανάλωσης που έχει. Αν, για παράδειγμα, κάποιες χρήσεις (π.χ. πλυντήριο, μαγείρεμα) γίνονται τις ώρες ηλιοφάνειας και η ζήτηση καλύπτεται απ’ αυθείας από το φωτοβολταϊκό και όχι με απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο, η τιμή συμψηφισμού μεγαλώνει.

Τέλος, να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (πλην των ΥΚΩ που πληρώνονται για την πραγματική κατανάλωση) η χρέωση γίνεται στην ενέργεια που απορροφούμε από το δίκτυο και όχι στη συνολική διαφορά: παραγωγή μείον κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι εάν η ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί δεν καταναλωθεί επιτόπου, αλλά διοχετευτεί στο δίκτυο της ΔΕΗ για να απορροφηθεί κάποια άλλη στιγμή θα πληρώσουμε στη ΔΕΗ στο κομμάτι των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, για την ενέργεια που απορροφήσαμε άσχετα αν την έχουμε ήδη παράγει εμείς.

Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται κατευθείαν από την παραγωγή (χωρίς τη χρήση του δικτύου), δηλαδή ο ταυτοχρονισμός, τόσο μικρότερο είναι το ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ NET METERING

Ας εξετάσουμε τι επιπτώσεις έχουν στην αποπληρωμή ενός μικρού οικιακού ή εμπορικού συστήματος οι ρυθμίσεις για το net-metering που περιγράψαμε προηγουμένως.

Η ανάλυση γίνεται ενδεικτικά για ένα νοικοκυριό που εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 3,5 kWp και μια μικρή επιχείρηση που εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 7 kWp.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
1. Ενδεικτικό κόστος συστήματος 6.500 € (περιλαμβάνει ΦΠΑ 23% και κόστος σύνδεσης)
2. Ενεργειακή απόδοση 1.400 kWh/kWp
3. Μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας 0,2%
4. Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας 2%
5. Ετήσιο λειτουργικό κόστος 1% της αρχικής επένδυσης (με ετήσια αναπροσαρμογή 2%)
6. Υποθέτουμε κάλυψη του κόστους με 100% ίδια κεφάλαια

Untitled5

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος περί τις 11.600 € στην 25ετία (όσο διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφει ο καταναλωτής με τη ΔΕΗ ή άλλο εναλλακτικό προμηθευτή). Η εσωτερική απόδοση (IRR) επί των ιδίων κεφαλαίων στην 25ετία είναι 9,2%.

Το IRR είναι ένας δείκτης που δείχνει πόσο συμφέρουσα είναι μια επένδυση. Με απλά λόγια αν μια εναλλακτική επένδυση μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες του IRR, συμφέρει να επενδύσει κανείς εκεί, αλλιώς συμφέρει η επένδυση στο φωτοβολταϊκό.

Προφανώς οι αποδόσεις και ο χρόνος απόσβεσης είναι συνάρτηση του αρχικού κόστους (τι είδους εξοπλισμό θα βάλει κανείς, αν θα τοποθετήσει αντικεραυνικό ή όχι, σε τι απόσταση από κάποιο προμηθευτή-εγκαταστάτη βρίσκεται το σπίτι, κ.λπ.), από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή, αλλά και από την κλίση και τον προσανατολισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων (η απόδοση διαφέρει αν το σύστημα μπει π.χ. σε κεραμοσκεπή με μη βέλτιστη κλίση και προσανατολισμό). Αν πάλι το φωτοβολταϊκό σύστημα συνδυαστεί με αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ψύξη της κατοικίας, τότε οι αποδόσεις βελτιώνονται και οι χρόνοι απόσβεσης μειώνονται.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
1. Ενδεικτικό κόστος συστήματος 9.300 € (περιλαμβάνει κόστος σύνδεσης)
2. Ενεργειακή απόδοση 1.450 kWh/kWp
3. Μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας 0,2%
4. Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας 2%
5. Ετήσιο λειτουργικό κόστος 1% της αρχικής επένδυσης (με ετήσια αναπροσαρμογή 2%)
6. Επταετής δανεισμός του 50% με επιτόκιο δανεισμού 7%

Untitled6

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος περί τις 20.450 € στην 25ετία (όσο διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφει ο καταναλωτής με τη ΔΕΗ ή άλλο εναλλακτικό προμηθευτή). Η εσωτερική απόδοση (IRR) επί των ιδίων κεφαλαίων στην 25ετία είναι 14,5%.

Κι εδώ οι αποδόσεις και ο χρόνος απόσβεσης είναι συνάρτηση του αρχικού κόστους, ενώ οι αποδόσεις βελτιώνονται και οι χρόνοι απόσβεσης μειώνονται αν τοποθετηθούν ταυτόχρονα και αντλίες θερμότητας σε αντικατάσταση κάποιου συμβατικού συστήματος θέρμανσης με πετρέλαιο.

Συμπερασματικά, το νέο θεσμικό εργαλείο προσφέρει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσοστό των χρημάτων που σήμερα πληρώνει σε λογαριασμούς ρεύματος!

Η φιλοσοφία του νέου εργαλείου είναι πως το φωτοβολταϊκό δεν είναι μια επενδυτική ευκαιρία (όπως ήταν παλιά), αλλά ένα άριστο εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ προκειμένου να έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας για να κάνουμε δωρεάν αυτοψία στο χώρο σας και να σας δώσουμε συγκεκριμένη προσφορά χωρίς κανένα κόστος και καμία δέσμευση!

Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.